Senior Kurucar Wins Service Award At Archbishop Hannan High